Leeg

ZAR 0.00

Drama

Drama

Reëls en Bepalings

 1. Deelnemers wat nie die reëls en bepalings nakom nie, mag gediskwalifiseer word..
 2. Deelnemers mag nie meer as een keer aan dieselfde item deelneem nie.
 3. Geen deelnemer of groep mag dieselfde werk vir twee agtereenvolgende jare aanbied nie.
 4. Geen deelnemer of groep mag dieselfde werk vir twee VERSKILLENDE ITEMS aanbied nie, bv. eie keuse en dan ook as gedramatiseerd nie.
 5. Tydsbeperkings vir items soos aangedui in die sillabus mag nie oorskry word  nie.  Let asb. daarop dat die opstelling en verwydering van u rekwisiete hierby ingesluit is.  Beperk dus rekwisiete tot ‘n minimum.
 6. Wanneer ‘n groep uit deelnemers van verskillende grade bestaan, moet die groep onder die hoogste graad inskryf.
 7. Items moet aangebied word soos daar in die sillabus bepaal word.
 8. Deelnemers mag nie voorgesê of met gebare gelei word. Hulle mag gepenaliseer word.
 9. Sertifikate sal gedruk word met die inligting soos op die aanlyn inskrywing. Maak seker dat die spelling korrek is. 
 10. Klagtes moet binne 48 uur per e-pos aan die Komitee gerig word. (Verwys algemene reëls)    
 11. Selfone moet afgeskakel word tydens optredes.
 12. KLEREDRAG:
  1 ‘n Eisteddfod is ‘n formele optrede, en ‘n netjiese voorkoms ‘n vereiste.  Skooldrag is verkieslik, andersins sal verwag word dat deelnemers se kleredrag in ooreenstemming met die formele aard van die Eisteddfod sal wees.
  2  Neem kennis dat uitspattige of onbehoorlike kleredrag ten sterkste afgekeur word.  
  3 In hierdie afdeling  mag drama-klere of kostuums gedra word, waar gespesifiseer.  Swart drag moet netjies en gepas wees. Dit behels hoë halslyne, toe magies en geen onderklere wat uitsteek nie. Geen spanbroeke sonder rompe. Geen embleme of kentekens toegelaat op swart dramadrag nie.  Geen kougom toegelaat tydens optredes nie.
 13. Die moeilikheidsgraad en inhoud van stukke moet gepas wees vir die ouderdom van die deelnemer en geskik vir gehore van alle ouderdomme en in goeie smaak.
 14. In ALLE afdelings mag deelnemers werke van hul eie keuse aanbied.  Daarom moet afskrifte van gekose werk aan die beoordelaar voorsien word.
 15. TOEKENNINGS sal gemaak word aan deelnemers wat kategoriewenners is. Erkenning sal gegee word deur ‘n “Spesiale Sertifikaat van Verdienste” aan elke wenner toe te ken.  Kategorieë is as volg bepaal:
  1.  Beste Prestasie in Poësie – Graad 0 – 7
  2.  Beste Prestasie in Prosa – Graad 8 – 12
  3. Beste Prestasie in Prosa – Graad 0 – 7
  4. Beste Prestasie in Prosa – Graad 8 – 12
  Om in aanmerking te kom vir bogenoemde vier  toekennings; moet deelnemers vir BEIDE die Formele en Gedramatiseerde afdelings onderskeidelik inskryf.
  5. Beste Prestasie vir die voordrag van ‘n Monoloog. (Afrikaans of Engels)
  6. Beste Voordrag van ‘n Samespraak. (Afrikaans of Engels)

RIGLYNE VIR INSKRYWINGS:

Inskrywingsfooie word aangedui by elke item in die verskillende afdelings.

Inskrywings word outomaties gefasiliteer op ons webtuiste by www.limpopo-eisteddfod.co.za.

Betalings word tegelykertyd op die webtuiste gedoen via ons PayFast portaal – soortgelyk aan aanlyn aankope op die internet.

Geen inskrywingsfooie is terugbetaalbaar nie.

 

 

INDIVIDUELE ITEMS:

 1. FORMELE POëSIE  R90 per inskrywing.
  Eie keuse gedig sonder beweging. Stilstaande, geringe handgebare toelaatbaar. Skooldrag/Dramadrag.
 2. GEDRAMATISEERDE POëSIE.  R90 per inskrywing.
  Eie keuse:   Die geskrewe woord word verlewendig deur gemotiveerde gebare en bewegings. Laasgenoemde moet die gesproke woord aanvul en nie oorheers nie. Geen kostuums, rekwisiete of dekor. Slegs stoele en dramakaste word toegelaat. Swart dramadrag.
 3. FORMELE PROSA   Eie keuse.  R90 per inskrywing.
  Prosawerk word sittende of staande aangebied sonder gebare of beweging.
 4. GEDRAMATISEERDE PROSA.     Eie keuse.  R90 per inskrywing.
  Die geskrewe woord word verlewendig deur gemotiveerde gebare en bewegings.  Laasgenoemde moet die gesproke woord aanvul en nie oorheers nie. Geen kostuums, rekwisiete en dekor. Slegs stoele en dramakaste word toegelaat. 
  Swart dramadrag.
 5. MONOLOOG (KOMIES OF DRAMATIES) Eie keuse. R90 per inskrywing.
  ‘n Gedeelte uit ‘n toneelstuk, ‘n eenbedryf of ‘n verwerkte gedeelte uit ‘n prosaverhaal kan gebruik word.  Een karakter speel teenoor denkbeeldige karakter/karakters. Een karakter word deurgaans uitgebeeld.  Goeie selfgeskrewe stukke word nie ontmoedig nie. Kostuums, dekor en byklanke mag gebruik word.

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

SAMESPRAKE

SAMESPRAAK:  Eie keuse.  R90 per persoon, m.a.w. R180 per inskrywing.

‘n Voorstelling dramaties of komies deur twee persone.  ‘n Gedeelte uit ‘n toneelstuk of ‘n verwerking uit ‘n prosastuk kan gebruik word.  Deelnemers van verskillende grade mag saam optree.  Beoordeling sal by die hoogste graad plaasvind. Kostuums, dekor en byklanke mag gebruik word.

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

SPREEKKORE

SPREEKKORE- Eie keuse R300 per item.  

Hier kan groepe inskryf vir formele of gedramatiseerde spreekkore.  Tydsbeperking vir hierdie items word afsonderlik in die sillabus aangedui.

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

TONEEL

 1. Inskrywingsfooi:  R350 per inskrywing.
 2. Tyd toegelaat:  25 – 45 min.  Maksimum tyd mag nie oorskry word nie. 
 3. Waar deelnemers in verskillende grade is, skryf die groep onder die hoogste graad in.
 4. Items moet aangebied word soos voorgeskryf in die sillabus.
 5. ‘n Groep moet inskryf onder ‘n groepnaam.
 6. Nadat toneelinskrywings ontvang is, sal vorms aan die verantwoordelike persoon gestuur word vir voltooiing. Hierop moet volle name van spelers en tegniese assistente aangebring word, en teruggestuur word na die sameroeper. NB: Die volledige teks van toneelstukke moet TWEE WEKE voor die kompetisies aan die sameroeper besorg word sodat dit aan die beoordelaar deurgestuur kan word.
 7. Alle werk moet van goeie kwaliteit en in goeie smaak wees.Gehore van alle ouderdomme moet in ag geneem word, en GEEN kru of lasterlike taal mag gebruik word nie. Die komitee behou die reg voor om enige opvoering wat nie hieraan voldoen nie, te diskwalifiseer.   
 8. Deelnemers moet 30 minute voor die aanvangstyd rapporteer by die sameroeper.
 9. Geen spesiale voorsiening word ten opsigte van beligting, klank of spesiale effekte deur die Eisteddfod komitee gedoen word nie.  Deelnemers aanvaar die fasiliteite soos dit aangebied word.

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

DATUMS

Sluitingsdatum vir inskrywings:        Vrydag 2 Julie 2022

Laat inskrywings @ 1½ oorspronklike fooi    Vrydag 9 Julie 2022

Kompetisies:                     23 - 26 Augustus 2022.

Galakonsert                     Donderdag 2 September

GEEN  INSKRYWINGS sal na 9 Julie aanvaar word nie.

Vir enige inligting of navrae ten opsigte van die DRAMA afdeling, kontak me. JANIE WIERENGA  by selnommer 082 376 2755; of e-pos janiemw@mweb.co.za

Teken In