Leeg

ZAR 0.00

Dans

Dans

Reëls en Sillabusse 2020

Lees ook Limpopo Eisteddfod se Algemene Reëls en vergewis u van beide stelle reëls.

Slegs inskrywings in die volgende dansstyle sal hanteer word:

 • Ballet
 • Moderne Danse
 • Klopdanse (Tap Dancing)

Riglyne  vir dansstyle   -  sien onder by itemlyste.

 

ALGEMENE REëLS 

Verloop van program

 1. Deelnemers moet 20 minute voor die aanvang van die sessie gereed wees om te dans.
 2. Program verloop volgens kategorieë.  Deelnemers moet in die korrekte kategorie dans.

 Tydbeperkings

 1. Deelnemers kan gepenaliseer word indien hul nie by die gegewe tydbeperkings hou nie.
  Solo:  6 jaar en ouer - min 1 minuut, max 2 minute
  Solo:  12 jaar en ouer - min 1 ½ minute, max 3 minute
  Groepe - min 2 minute, max 4 minute
 1. Tydsberekening begin sodra musiek begin speel of sodra daar beweging van danser op die verhoog is.
 2. Deelnemers mag ‘n dans oor begin volgens die diskresie van die beoordelaar/ organiseerder.  Dit sal slegs oorweeg word wanneer daar tegniese probleme met die musiek ondervind word, of wanneer die danser vroeg in haar sy/haar optrede vir ‘n oomblik sy/haar dans vergeet, en ook net as die tyd dit toelaat.

Kostuumvereistes

 1. Deelnemers kan enige kostuum dra wat by die dansstyl pas in die betrokke kategorie.
 2. Kostuums moet gepas wees vir die deelnemer se ouderdom.
 3. Grimering mag oordeelkundig aangewend word.
 4. Haarstyle moet die dansstyl van die spesifieke item komplimenteer.
 5. Deelnemers moet reeds geklee wees wanneer hul arriveer.  Badkamers kan ongelukkig nie gebruik word vir aantreklokale nie.

Musiek

 1. ‘n Musiekstelsel en operateur sal verskaf word.
 2. Alle musiekmoet per epos gestuur word aan Me Melisa Gilfillan by die adres melisa.gilfillan@gmail.com voor of op Vrydag, 1 Mei 2020 sodat ‘n speellys saamgestel kan word.  NB:  indien deelnemers se musiek NIE betyds ontvang word nie, mag deelname geweier word.
 3. Musiek kan in die vorm van mp3/4 per epos aangestuur word.  Die deelnemer se naam en van, item en sillabuskode moet duidelik as titel van die liedjie verskyn.
 4. NB:  Geen eksterne CD of USB sal toegelaat word nie.
 5. Ouers of afrigters moet byderhand wees om instruksies aan die klankoperateur te gee indien dit nodig sou wees.
 6. Die musiek vir elke item moet reeds voor die tyd gesny wees ten opsigte van die tydlimiet.

Verhoog

 1. Geen beligting sal beskikbaar wees nie.
 2. Die gordyne op die verhoog sal oopbly tussen items.
 3. Rekwisiete moet tot die minimum beperk word, aangesien daar geen verhooghulp beskikbaar sal wees nie.  Dit moet ook dadellik na afloop van die item verwyder word

Beoordeling

 1. Kriteria vir beoordeling van dansitems is soos volg:  tegniek, musikaliteit, verhoog-persoonlikheid, gebruik van verhoogspasie en voorkoms en netheid.
 2. Geen deelnemer, toeskouer of afrigter mag op enige stadium met die beoordelaar kommunikeer nie.  Probleme moet met die organiseerder opgeneem word.
 3. Beoordeling geskied op grond van die sillabuskode waarvoor die deelnemer ingeskryf is.  Hierdie kode kan nie verander word nadat die finale program beskikbaar gestel is nie.
 4. Die beoordelaar se beslissing is finaal.
 5. Elke deelnemer ontvang aan die einde van die sessie ‘n beoordelaarsverslag, asook ‘n sertifikaat.

Datums

 1. Sluitingsdatum vir inskrywings:  Donderdag, 9 April 2020.
 2. Laat inskrywings sal ontvang word teen ‘n heffing van 50% van die oorspronklike inskrywingsfooi.  GEEN INSKRYWINGS sal naDonderdag 16April 2020 aanvaar word nie.
 3. Kompetisiedatum:  Donderdag, 14 Mei 2020.

Toekennings

 1. Die besluit om enige toekenning te maak berus by die beoordelaar en is bindend en finaal.
 2. Spesiale toekennings sal gemaak word aan deelnemers wat kategoriewenners is.  Die deelnemer met die hoogste punt in elke kategorie sal ‘n toekenning ontvang.  Erkenning sal gegee word deur ‘n “Spesiale Sertifikaat van Verdienste” aan die wenner toe te ken.
 3. Kategoriewenners word in die volgende sub-afdelings aangewys in al drie dansstyle:
  Solos
  6 – 9 jaar
  10 – 14 jaar
  15 jaar en ouer
  Groepe
  10 jaar en jonger
  11 jaar en ouer

Algemeen

 1. Dit is die kandidaat se verantwoordelikheid om hom/haar te vergewis van die tydgleuf waarin hy/sy deelneem.  Kandidate wat laat opdaag vir die betrokke item, verbeur hul reg om verder deel te neem.  Fooie is nie terugbetaalbaar nie.
 2. Geen deelnemer mag binne-in die saal opwarm nie.
 3. NB:  Geen onderwyser mag deelnemers op enige wyse bystaan deur middel van gebare of op enige ander wyse hulp verleen nie.
 4. Deelnemers mag in die saal sit tydens die sessie en direk van voor op die verhoog gaan, of van agter die verhoog opgaan.  Dit hang af van die venue en die toegangklikheid vanaf die agterkant van die verhoog.  ‘n Interne reëling sal voor die aanvang van die sessie met die deelnemers bespreek word.
 5. Niemand mag tydens vertonings die saal binnekom of verlaat nie, omdat die beweging steurend is vir die deelnemer/s en beoordelaar.
 6. Die Limpopo Eisteddfod Organiseerders behou hulself die reg voor om enige danser te diskwalifiseer wat nie by bogenoemde reëls hou nie.

Inskrywings

 1. Inskrywingsfooie word aangedui by elke item in die verskillende afdelings.
 2. Inskrywings word outomaties gefasiliteer op ons webuitste by www.limpopo-eisteddfod.co.za.
 3. Betalings word tegelykertyd op die webtuiste gedoen via ons PayFast portaal – soortgelyk aan aanlyn aankope op die internet.
 4. Geen inskrywingsfooie is terugbetaalbaar nie.

BALLET

Klassieke Ballet

Die dans het geen titel, storie, karakter of rekwisiete nie.  Die roetine bestaan uit klassieke ballettegnieke en -bewegings.  Slegs balletskoene / puntskoene.

Demi-karakter Ballet

Die dans bestaan uit klassieke ballettegnieke, maar het ‘n storielyn en karakter.  Rekwisiete mag gebruik word.  Die dans mag ‘n titel hê.  Balletskoene moet gedra word.

Skryf in

Klassieke Ballet Solo 6 - 7 jaar

ZAR 100.00 Kies

Klassieke Ballet Solo 8 - 9 jaar

ZAR 100.00 Kies

Klassieke Ballet Solo 10 - 11 jaar

ZAR 100.00 Kies

Klassieke Ballet Solo 12 - 13 jaar

ZAR 100.00 Kies

Klassieke Ballet Solo 14 - 15 jaar

ZAR 100.00 Kies

Klassieke Ballet Solo 16 jaar en ouer

ZAR 100.00 Kies

Klassieke Ballet Duet 6 - 8 jaar

ZAR 180.00 Kies

Klassieke Ballet Duet 8 - 10 jaar

ZAR 180.00 Kies

Klassieke Ballet Duet 10 - 12 jaar

ZAR 180.00 Kies

Klassieke Ballet Duet 13 jaar en ouer

ZAR 180.00 Kies

Klassieke Ballet Trio 6 - 8 jaar

ZAR 220.00 Kies

Klassieke Ballet Trio 8 - 10 jaar

ZAR 220.00 Kies

Klassieke Ballet Trio 10 - 12 jaar

ZAR 220.00 Kies

Klassieke Ballet Trio 13 jaar en ouer

ZAR 220.00 Kies

Klassieke Ballet Klein groep 6 - 9 jaar

ZAR 220.00 Kies

Klassieke Ballet Klein Groep 10 - 12 jaar

ZAR 220.00 Kies

Klassieke Ballet Klein Groep 13 jaar en ouer

ZAR 220.00 Kies

Ballet Solo: Demi-Karakter 6 - 7 jaar

ZAR 100.00 Kies

Ballet Solo: Demi-Karakter 8 - 9 jaar

ZAR 100.00 Kies

Ballet Solo: Demi-Karakter 10 - 11 jaar

ZAR 100.00 Kies

Ballet Solo: Demi-Karakter 12 - 13 jaar

ZAR 100.00 Kies

Ballet Solo: Demi-Karakter 14 - 15 jaar

ZAR 100.00 Kies

Ballet Solo: Demi-Karakter 16 jaar en ouer

ZAR 100.00 Kies

Ballet: Demi-Karakter Duet 6 - 8 jaar

ZAR 180.00 Kies

Ballet: Demi-Karakter Duet 8 - 10 jaar

ZAR 180.00 Kies

Ballet: Demi-Karakter Duet 10 - 12 jaar

ZAR 180.00 Kies

Ballet: Demi-Karakter Duet 12 jaar en ouer

ZAR 180.00 Kies

Ballet: Demi-Karakter Trio 6 - 8 jaar

ZAR 220.00 Kies

Ballet: Demi-Karakter Trio 8 - 10 jaar

ZAR 220.00 Kies

Ballet: Demi-Karakter Trio 10 - 12 jaar

ZAR 220.00 Kies

Ballet: Demi-Karakter Trio 12 jaar en ouer

ZAR 220.00 Kies

Ballet: Demi-Karakter Klein Groep 6 - 9 jaar

ZAR 220.00 Kies

Ballet: Demi-Karakter Klein Groep 10 - 12 jaar

ZAR 220.00 Kies

Ballet: Demi-Karakter Klein Groep 13 jaar en ouer

ZAR 220.00 Kies

MODERNE DANS

Die dans bestaan uit vrye bewegings.  Skoene volgens dansstyl (genre) of kaalvoet.  Hierdie kategorie sluit dansstyle in soos Jazz, Komtemporêr, Hip-Hop ens.

Klopdanse (Tap)

Klopdans  (Tap Straight)

Die dans bestaan uit duidelike klopdanstegnieke met gebruik van korrekte armbewegings.  Geen titel, karakter of rekwisiete.  Gebruik slegs klopdansskoene.

Klopdans  Demi-karakter

Die dans moet ‘n storie of karakter oordra deur gebruik te maak van rekwisiete, kostuum en korrekte klopdanstegnieke.  Die dans mag ‘n titel hê.  Klopdansskoene moet gedra word.